Formuesskatt - Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.

Del

Finansdepartementet har lagt ut på høring forslag til endrede regler for formuesverdsettingen av aksjene i nystiftede ikke-børsnoterte selskaper. Endringen går ut på å oppheve skatteloven § 4-13 første ledd.

I tillegg er det foreslått visse endringer knyttet til hvilket verdsettelsestidspunkt som skal gjelde for aksjer i selskaper som har vært involvert i enkelte fusjoner.

Lovendringsforslaget er ikke helt overraskende, da dagens verdsettelsesregel særlig i omorganiseringstilfellene (fusjoner/fisjoner til nystiftet overtakende selskap, gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet) kan gi betydelige reduksjoner i formuesverdien i enkeltår.

Dagens regler

Etter hovedregelen skal aksjer i ikke-børsnoterte selskaper verdsettes til 75 % av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar i inntektsåret (dvs. året før skattefastsettelsesåret). Verdsettelstidspunktet flyttes frem til 1. januar i skattefastsettelsesåret dersom selskapet i inntektsåret har hatt kapitalendringer med innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene.

For nystiftede ikke-børsnoterte selskaper gjelder det imidlertid i skatteloven § 4-13 første ledd en særskilt regel for verdsettelse av aksjene i stiftelsesåret, altså i år 1. Denne går ut på at aksjene verdsettes til 75 % av aksjenes pålydende og overkurs per 31.12. i stiftelsesåret.

Foreslåtte endringer

Den særskilte verdsettelsesregelen i § 4-13 første ledd er nå foreslått fjernet. Finansdepartementet foreslår at aksjene i nystiftede selskaper i stedet verdsettes til 75 % av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar i skattefastsettelsesåret.

Det er samtidig foreslått visse endringer i verdsettelsen av søsterfusjoner og omvendte mor-datterfusjoner. Endringene er foreslått innført i § 4-13 nytt annet ledd, og lyder etter forslaget som følger:

For personlig eide aksjer i aksjeselskap som i løpet av inntektsåret

a) er nystiftet,

b) har vært det overtakende selskap i en forenklet fusjon etter aksjeloven § 13-24,

eller

c) har vært det overtakende selskap i en omvendt mor-datterfusjon etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 13-2 flg.,

skal verdsettelsestidspunktet være den 1. januar i skattefastsettingsåret.

Virkning fra inntektsåret 2019

Endringene er foreslått å tre i kraft straks og med virkning fra og med inneværende inntektsår 2019.

Aktuelle kurs

11.11.2020
ÅLESUND
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokføring 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettslære 2
  Klokke Created with Sketch.
14.10.2020
LILLEHAMMER
 • Finansregnskap 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3,5
  Klokke Created with Sketch.