Klager behandlet i Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker

Sakene omhandlet klager om avslag på søknad om autorisasjon som regnskapsfører og tilbakekall av autorisasjon.

Del

Hittil i år har klagenemnda behandlet seks klager vedrørende regnskapsførere. Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker behandler klager over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer og regnskapsførere.

Spørsmål om praksiskrav for autorisasjon oppfylt og «hederlig vandel»

I sakene om avslag på søknad om autorisasjon dreide to saker seg (KRR-2019-1679 og KRR-2018-5024) om hvorvidt praksiskravene for autorisasjon som regnskapsfører var oppfylt, jf. regnskapsførerloven § 4 og regnskapsførerforskriften § 1-2. Den siste saken (KRR-2018-4574) omhandlet kravet om at autoriserte regnskapsførere skal «ha ført en hederlig vandel», jf. regnskapsførerloven § 4 nr. 4.

Klagenemnda omgjorde her Finanstilsynets vedtak og traff nytt realitetsvedtak om at klager oppfylte vilkårene for autorisasjon. Klagenemnda kom i sin vurdering med en nærmere presisering av hva som må antas å ligge i begrepet «hederlig vandel» i denne sammenhengen. Nemnda foretok også en vurdering av hvilken betydning det har at det har gått lang tid siden avsagt dom i straffesak mot klageren.

Spørsmål om tilbakekall av autorisasjon

Når det gjelder klagene om tilbakekall av autorisasjon gjaldt to av disse (KRR 2019-1680 og KRR-2018-4019) tilbakekall av autorisasjon grunnet avdekkede feil og mangler i klagers regnskapsførervirksomhet, herunder overtredelse av en rekke plikter som følger av lov eller forskrift, jf. regnskapsførerloven § 7 tredje ledd nr. 2. Den tredje saken (KRR-2016-4498A) gjaldt tilbakekall av autorisasjon som følge av straffbare handlinger, jf. regnskapsførerloven § 7 tredje ledd nr. 1. Tilbakekallet bygde på forelegg vedtatt 14. februar 2018 for økonomisk kriminalitet i tidsrommet 2004–2008.

Klagenemnda stadfestet Finanstilsynets vedtak om at klager ansås uskikket som regnskapsfører fordi vedkommende hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger som må antas å svekke den tillit som er nødvendig for yrkesutøvelsen

Klagenemndas vedtak kan leses på LovdataPro.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs